Projekt z EU

Podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE

Projekt zakłada przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac związanych z kompleksową termomodernizacją 2 budynków o wysokości do 12 metrów oraz wdrożeniem OZE, co w znaczący sposób wpłynie na poziom zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia robót budowlanych. Dzięki wsparciu dotacyjnemu jedno przedsiębiorstwo poprawi swoją efektywność energetyczną. W projekcie nastąp realizacja następujących wskaźników:

Rezultatu-kluczowe:

1.Iość zaoszczędzonej energii elektrycznej 12,99 [MWh/rok],

2.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 4 195,30 [GJ/rok],

3. Spadek zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa 13,31 [m3/rok],

4. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 4 276,29 [GJ/rok],

5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 343,97 [tony równoważnika CO2/rok],

Rezultatu-specyficzne dla projektu:

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,01 [MWe],

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,12 [MWt],

Produktu-kluczowe:

1.Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 1 OZE [szt.],

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 3 OZE [szt.],

3.Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 2 [szt.],

4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1671,38 [m2],

5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 563 013,01 [zł]

Projekt jest bezpośrednio związany z Celem szczegółowym Działania 3.2: Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim. W związku z powyższym Projekt ma swoje uzasadnienie w wymiarze społecznym, gospodarczym jak i w wymiarze finansowym. Okres realizacji: 2018-2019.

Wartość ogółem: 1 197 465,52

Wydatki kwalifikowane: 969 606,11

Wnioskowane dofinansowanie: 634 452,51

Wkład UE: 634 452,51

Wkład własny: 563 013,01